BytLoFack är ett samarbete mellan BytFack och Landsorganisationen i Sverige
Ikon formulär

Villkor

Byte av fackförbund sker så snart detta är möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid av redan aktivt medlemskap samt handläggningstider. Bekräftelse på begäran om byte skickas via e-post.

Om du ångrar ditt byte måste du kontakta ditt medlemsförbund så snart som möjligt för att begära att ärendet avbryts.

BytFack/BytLOfack.se (Omnier AB) hjälper dig med bytet under förutsättningen att det godkänns av befintligt förbund, nytt förbund samt eventuell A-kassa. Om någon av parterna som tidigare nämnts i detta stycke nekar ditt inträde eller utträde kommer BytFack att avsluta din ansökan i sin helhet. Detta innebär att dina medlemskap skall förblir oförändrade av Förbund och A-kassa.

Du ansvarar själv för att kontrollera/bevaka så att bytet skett enligt dina önskemål. BytFack (BytLOfack.se) och dess ägare ansvarar ej för förlorad inkomst, ersättning, eller försäkring i samband med bytet av fackförbund och/eller A-kassa. BytFack kan heller ej hålas ansvarig för om ditt Förbund och/eller A-kassa vid senare tillfälle (efter bytet) avslutar ditt medlemskap.

Ikon person

Personuppgifter

BytLOfack (Omnier AB)’s information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvaret utgår från vem det är som bestämmer ändamål och medel med behandlingen. I detta fall är det Förbunden som bestämmer ändamålet, dvs. insamling av personuppgifter för att underlätta för medlemmar att byta fackförbund. Förbunden bestämmer också medel, dvs. hur behandlingen av personuppgifterna ska gå till. Detta betyder att det är förbunden som är personuppgiftsansvariga.
Vid behov av kompletterande information kan handläggarna vid de respektive förbunden välja att kontakta medlemmen via e-post eller telefon (alltså inte via portalen). Dessa behandlingar mellan förbund och medlem sker därför också inom ramen för respektive förbunds personuppgiftsansvar.

Omnier AB tillhandahåller en teknisk plattform och personuppgifterna tillgängliggörs i och genom portalen. Hanteringen innebär att Omnier AB behandlar personuppgifterna på uppdrag av förbunden, vilket betyder att Omnier AB är personuppgiftsbiträde till respektive förbund som medlemmen söker inträde i eller utträde ur.

Personuppgiftsansvarig (PuA): Respektive förbund som handlägger ditt ärende. Kontaktuppgifter till respektive förbund och dess dataskyddsombud kan hittas varje förbunds hemsida. Om du inte hittar kontaktuppgifter till PuA kan du kontakta PuB enligt nedan för att få kontaktuppgifter till PuA.

Personuppgiftbiträde (PuB): Omnier AB, Röbacksvägen 63, 77160 Ludvika, 076-8039628
Omnier ABs Dataskyddsombudet når du genom e-post till dataskydd@bytlofack.se eller brevledes till ”Omnier AB’s Dataskyddsombud Röbacksvägen 63 771 60 Ludvika”

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta personuppgiftsansvarig enligt ovan. Du har också rätt att inge klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten integritetsskyddsmyndigheten.

Samtycke

För att vi ska kunna hjälpa dig med byte av förbund genom denna tjänst behöver vi ditt samtycke till att hantera dina personuppgifter enligt din ansökan. Samtycket behöver vi för att kunna tillhandahålla dina uppgifter till förbunden enligt din ansökan.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att höra av dig till ditt medlemsförbund.

Registrerades rättigheter

Omnier AB är personuppgiftsbiträde till ditt medlemsförbund och kan inte på egen hand skicka registerutdrag eller radera/rätta uppgifter. En sådan begäran måste initieras av ditt medlemsförbund och det är dit som sökanden måste vända sig.


Nedan är en översiktlig tabell med registrerades rättigheter och vilken påverkan det får på användandet av tjänsten:

Du har alltid rätt att:

Påverkan för tjänsten:

Begära ut ett så kallat registerutdrag

Tjänsten kan användas som vanligt

Få felaktiga uppgifter rättade

Kan betyda att ansökan måste göras om

Begära radering av personuppgifter

Kan betyda att bytet inte går att genomföra med tjänsten och den  registrerade hänvisas till befintlig blankett-process

Invända mot, eller begära en begränsning av, en behandling av dina  uppgifter

Kan betyda att bytet inte går att genomföra med tjänsten och den  registrerade hänvisas till befintlig blankett-process

Återkalla ett samtycke till en behandling

Kan betyda att bytet inte går att genomföra med tjänsten och den  registrerade hänvisas till befintlig blankett-process

Klaga hos Datainspektionen

Tjänsten kan användas som vanligt

Under vissa förutsättningar få dina personuppgifter överförda (så kallad dataportabilitet)

Tjänsten kan användas som vanligt

Personuppgifter som behandlas kommer inte att överföras till tredje land, d.v.s. kommer att finnas kvar inom Sverige och lagras på ett säkert sätt. Alla personuppgifter som den ansökande fyller i kommer automatiskt att raderas efter 90 dagar. Vissa anonymiserade uppgifter kommer att lagras längre, för att kunna utveckla och förbättra tjänsten, se geografisk spridning, yrkesgrupper, ålder på sökande och interna betalningsrutiner.

Uppgifter som behandlas

Nedan följer en förteckning med de huvudsakliga ändamål som ditt nuvarande fackförbund, ditt nya förbund samt Omnier AB, behandlar dina personuppgifter för.

Uppgifter:

Nuvarande förbund:
(granskar förfrågan om utträde)

Nytt förbund:
(granskar förfrågan om inträde)

Omnier AB:

Personnummer

För att kunna hitta personen i förbundets medlems-system behövs  personnumret.

För att kunna identifiera personen och avgöra ålder, kön och för att  kunna lägga in uppgifterna i sitt medlemssystem.

För att vidimera att det är en giltig ansökan

Förnamn Efternamn

Om förbundet ska ta kontakt med vederbörande behövs namnet på  personen.

Om förbundet ska ta kontakt med personen behövs ett namn.

-

E-post sökande

För att kunna kontakta personen behövs en e-postadress.

För att kunna kontakta personen behövs en e-postadress.

För att systemet ska kunna skicka ut notifieringar.

Telefon sökande

För att kunna kontakta personen behövs ett telefonnummer.

För att kunna kontakta personen behöv ett telefonnummer.

-

Adress
Postnummer
Ort
C/O-namn
C/O-adress
C/O-postnummer
C/O-ort

För att kunna skicka ett brev behövs en korrekt adress.

För att kunna skicka ett brev samt kunna lägga in korrekta uppgifter  i medlemssystemet.

-

Startdatum

Ett datum behövs anges för att veta när det nuvarande medlemskapet ska avslutas och det nya påbörjas.

Det mottagande förbundet behöver veta när ett medlemskap ska starta.

-

Nuvarande fackförbund.
Nuvarande A-kassa.
Önskas medlemskap i ny A-kassa.

För att nuvarande förbund ska få korrekt uppgift och hitta personen i  sitt medlemssystem.

Det mottagande förbundet behöver veta nuvarande förbund för att se om det till exempel finns en inkomstförsäkring som följer med över.

För att systemet ska kunna skicka notifiering till rätt handläggare.

Nytt fackförbund

För att nuvarande förbund ska kunna göra en korrekt bedömning och godkänna övergången korrekt.

För att kunna säkerställa inträde i rätt förbund och kontrollera uppgifterna.

För att systemet ska kunna skicka notifiering till rätt handläggare

Arbetsgivare namn
Arbetsgivare stad/ort
Arbetsgivare adress

För att nuvarande förbund ska kunna göra en korrekt bedömning och godkänna övergången korrekt.

För att det nya förbundet ska kunna kontrollera om medlemmen kommer  in i rätt förbund.

-

Lön
(Månadslön,
Timlön & arbetstimmar)

Den anställdes lön är en ledtråd i arbetet med att göra korrekta  bedömningar.

För att kunna kontrollera om den nya medlemmen får avtalsenlig lön.

-

Banknamn
Bankkonto nr
Bankkonto clearing nr

För att kunna säkerställa att personen har fyllt i korrekt bank vid jämförelse av nuvarande uppgifter.

För att kunna lägga in korrekta betaluppgifter i CRM-systemet enligt  önskemål från medlemmen.

-

Arbetsuppgifter

För att nuvarande förbund ska kunna göra en korrekt bedömning och godkänna övergången korrekt.

För att mottagande förbund ska kunna lägga in korrekt yrke i CRM-systemet samt kunna avgöra om övergången är korrekt.

-

EU (Arbete i annat EU-land + isf vilket land)

Anställningens start

För att nuvarande förbund ska kunna göra en korrekt bedömning och godkänna övergången korrekt.

För att kunna det nya förbundet ska kunna avgöra om övergången är  korrekt.

-

Sökandes IP-adress

Säker BankID-signering

Nuvarande förbund:
(granskar förfrågan om utträde)

Personnummer

För att kunna hitta personen i förbundets medlems-system behövs personnumret.

Förnamn Efternamn

Om förbundet ska ta kontakt med vederbörande behövs namnet på personen.

E-post sökande

För att kunna kontakta personen behövs en e-postadress.

Telefon sökande

För att kunna kontakta personen behövs ett telefonnummer.

Adress
Postnummer
Ort
C/O-namn
C/O-adress
C/O-postnummer
C/O-ort

För att kunna skicka ett brev behövs en korrekt adress.

Startdatum

Ett datum behövs anges för att veta när det nuvarande medlemskapet ska avslutas och det nya påbörjas.

Nuvarande fackförbund.
Nuvarande A-kassa.
Önskas medlemskap i ny A-kassa.

För att nuvarande förbund ska få korrekt uppgift och hitta personen i  sitt medlemssystem.

Nytt fackförbund

För att nuvarande förbund ska kunna göra en korrekt bedömning och godkänna övergången korrekt.

Arbetsgivare namn
Arbetsgivare stad/ort
Arbetsgivare adress

För att nuvarande förbund ska kunna göra en korrekt bedömning och godkänna övergången korrekt.

Lön
(Månadslön,
Timlön & arbetstimmar)

Den anställdes lön är en ledtråd i arbetet med att göra korrekta  bedömningar.

Banknamn
Bankkonto nr
Bankkonto clearing nr

För att kunna säkerställa att personen har fyllt i korrekt bank vid jämförelse av nuvarande uppgifter.

Arbetsuppgifter

För att nuvarande förbund ska kunna göra en korrekt bedömning och godkänna övergången korrekt.

EU (Arbete i annat EU-land + isf vilket land)

För att nuvarande förbund ska kunna göra en korrekt bedömning och godkänna övergången korrekt.

Anställningens start

För att nuvarande förbund ska kunna göra en korrekt bedömning och godkänna övergången korrekt.

Nytt förbund:
(granskar förfrågan om inträde)

Personnummer

För att kunna identifiera personen och avgöra ålder, kön och för att  kunna lägga in uppgifterna i sitt medlemssystem.

Förnamn Efternamn

Om förbundet ska ta kontakt med personen behövs ett namn.

E-post sökande

För att kunna kontakta personen behövs en e-postadress.

Telefon sökande

För att kunna kontakta personen behöv ett telefonnummer.

Adress
Postnummer
Ort
C/O-namn
C/O-adress
C/O-postnummer
C/O-ort

För att kunna skicka ett brev samt kunna lägga in korrekta uppgifter  i medlemssystemet.

Startdatum

Det mottagande förbundet behöver veta när ett medlemskap ska starta.

Nuvarande fackförbund.
Nuvarande A-kassa.
Önskas medlemskap i ny A-kassa.

Det mottagande förbundet behöver veta nuvarande förbund för att se om det till exempel finns en inkomstförsäkring som följer med över.

Nytt fackförbund

För att kunna säkerställa inträde i rätt förbund och kontrollera uppgifterna.

Arbetsgivare namn
Arbetsgivare stad/ort
Arbetsgivare adress

För att det nya förbundet ska kunna kontrollera om medlemmen kommer  in i rätt förbund.

Lön
(Månadslön,
Timlön & arbetstimmar)

För att kunna kontrollera om den nya medlemmen får avtalsenlig lön.

Banknamn
Bankkonto nr
Bankkonto clearing nr

För att kunna lägga in korrekta betaluppgifter i CRM-systemet enligt  önskemål från medlemmen.

Arbetsuppgifter

För att mottagande förbund ska kunna lägga in korrekt yrke i CRM-systemet samt kunna avgöra om övergången är korrekt.

EU (Arbete i annat EU-land + isf vilket land)

För att kunna det nya förbundet ska kunna avgöra om övergången är  korrekt.

Anställningens start

För att det nya förbundet ska kunna göra en korrekt bedömning och godkänna övergången korrekt.

Omnier AB:

Personnummer

För att vidimera att det är en giltig ansökan

Förnamn Efternamn

-

E-post sökande

För att systemet ska kunna skicka ut notifieringar.

Telefon sökande

-

Adress
Postnummer
Ort
C/O-namn
C/O-adress
C/O-postnummer
C/O-ort

-

Startdatum

-

Nuvarande fackförbund.
Nuvarande A-kassa.
Önskas medlemskap i ny A-kassa.

För att systemet ska kunna skicka notifiering till rätt handläggare.

Nytt fackförbund

För att systemet ska kunna skicka notifiering till rätt handläggare

Arbetsgivare namn
Arbetsgivare stad/ort
Arbetsgivare adress

-

Lön
(Månadslön,
Timlön & arbetstimmar)

-

Banknamn
Bankkonto nr
Bankkonto clearing nr

-

Arbetsuppgifter

-

EU (Arbete i annat EU-land + isf vilket land)

-

Anställningens start

-

För statistik lagras följande uppgifter

Dessa uppgifter är anonyma och anses inte vara personuppgifter.

Uppdaterat 2023-10-23